Gesundheit ohne Grenzen

Výchozí situace

V průběhu realizace projektu „Zdraví – Gesundheit“ byla zjišťována možná témata vzájemné spolupráce v oblasti zdravotnictví a identifikovány nové problémy, které je potřeba vyřešit, než bude přeshraniční zdravotní péče v plném slova smyslu skutečně možná.

Projekt dlouhodobě usiluje o uvedení služeb obou systémů zdravotní péče do souladu s potřebami místního obyvatelstva v příhraničním regionu. Mají být vytvořeny základní předpoklady pro trvale udržitelnou přeshraniční spolupráci mezi projektovými partnery, a sice umožněním rovnocenného přístupu ke zdravotní péči na obou stranách hranice. Projektem „Zdraví“ byly vytvořeny základní podmínky pro spolupráci partnerů. Projekt „Zdraví bez hranic“ staví na těchto výsledcích a prohlubuje dosavadní kooperaci. Spolupráce bude rovněž rozšířena o účast Kraje Vysočina. To vše, navíc s oporou v podobě směrnice EU o přeshraniční mobilitě pacientů, zavazuje projektové partnery ke dlouhodobé spolupráci ve zdravotnickém sektoru. Projektoví partneři se již dohodli na tom, že budou vzájemně spolupracovat v dlouhodobém horizontu (~ 10 let).

Projekt má sloužit výměně know-how s jinými regiony s podobnými problémy, což bude zajištěno přenositelností výsledků projektu. V dlouhodobém horizontu má být dosaženo společného regionálního strukturálního plánování ve zdravotnictví za účelem vyšší efektivity / úspory nákladů. Na rozdíl od jiných evropských regionů, kde již existuje dlouhá tradice spolupráce ve zdravotnictví, jsou v příhraničním regionu Dolní Rakousko – ČR v tomto sek-toru ještě rezervy. V rámci projektu vzniknou sítě propojených, přeshraničně spolupracujících institucí.

Projekt se věnuje zejména následujícím tematickým okruhům:

  • Lidské zdroje ve zdravotnictví – analýza Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina
  • Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic
  • Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva